Gene BY


Eng

For her works Volha Savich has used elements of traditional Belarusian ornament as hidden codes from the distant past, and purified modern digital photographs to elementary sign. When placing them in the same flatness there appear new values, which the author offers the viewer to read as the code of hidden identity, capable for multiplication in a new ornament. The resonance of  nature, time and character of sign systems creates a field for dialogue and questions: "Can a picture be a new element of fabric ornament of the present time? Does it replace the earlier tradition? What kind of code stores contemporary photography for the future? "

  

Aleksei Shinkarenko, curator

Minsk Center for Photography

29.10.2014

28  rubber transfer prints on lithographic paper

 

PRAFOTA BOOK 2015

«Gene BY» is a sense puzzle that comprises two achieves: traditional folk ornaments and personal images borrowed from Belarusian websites people use for purchasing and selling  second hand items. Photographs made by strangers with disguised, hidden faces attracted me seen as a material that enables me to formulate a conclusion about the contemporary Belarusian citizens’ self-identification. When using these images, I decided to leave their format and cropping intact, combining this archive 

with symbols, the sacred knowledge of which often remains unavailable and unclaimed nowadays.     The ornament came into the series as a result of my passion for the Belarusian authenticity, sacred meaning of “tutejshy” ("local") symbols and the study of how nowadays modern culture replaces the position "signs" used to take. For the series I chose the technology «paper transfer print» - a method of lithographic printing that supposes the use of gum arabic and black and white paper images that serve as the basis for the pigment application. The printing technology made it possible to combine both the visual languages into one statement, but with a different meaning that was left free for interpretation. 


By

«Gene BY» — сэнсавы пазл з двух архіваў: традыцыйных народных арнаментаў і асабістых здымкаў, узятых з беларускіх сайтаў, якія людзі выкарыстоўваюць для набыцця і продажу былых у выкарыстанні рэчаў. Чужыя фатаграфіі з замаскаванымі, схаванымі тварамі зацікавілі мяне як матэрыял, які дазваляе зрабіць выснову пра самапрэзентацыю сучаснага жыхара Беларусі. Я пакінула некранутым фармат і кадраванне выяваў, з’яднаўшы гэты архіў з сімваламі, сакральныя веды пра якія ў нашыя дні часта застаюцца недаступнымі, незапатрабаванымі. Арнамент у серыі з’явіўся ў выніку маёй зацікаўленасці беларускай аўтэнтыкаю, святарнымі значэннямі “тутэйшай” сімволікі ды доследамі таго, як сучасная культура замяняе сёння месца “знаку”. Для стварэння серыі я выбрала тэхналогію «paper transfer print» — спосаб літаграфічнага друку з выкарыстаннем гуміарабіку і чорна-белых папяровых выяваў, якія служаць асноваю для нанясення пігменту. Тэхналогія друку дала магчымасць з’яднаць абедзве візуальныя мовы ў адным выказванні, але ўжо з іншым значэннем, адкры-

тым для інтэрпрэтацыяў.


Ru

Проект Ольги Савич появился в период работы в Австрийской резиденции «Summer academy of art»как результат исследования разнородных систем знаков. Для своей работы автор использовала элементы традиционного белорусского орнамента, как скрытые коды из далекого прошлого, и очищенные до элементарности знака современные цифровые фотографии. Размещая их в одной плоскости, синтезируются новые значения, которые автор предлагает прочитать зрителю как код скрытой идентичности, способный к мультиплицированию в новом орнаменте. Возникающий резонанс природы, времени и характера систем знаков создает поле для диалога и вопросов: «Может ли фотография стать новым элементом орнамента ткани нынешнего времени? Замещает ли она предшествующую традицию? Какой код сохраняет для будущего современная фотография?»

Алексей Шинкаренко, куратор
Минский Центр фотографии
29.10.2014г.

 

Объект из28 литографических отпечатков.